pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Wizy i przepisy wjazdowe do Meksyku

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 90 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu w tym kraju. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody może spowodować podjęcie przez władze migracyjne decyzji administracyjnej o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca dodatkowej kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu wjazdu na teren kraju. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 90 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji w stolicy kraju lub w jego oddziałach terenowych. Ponadto wszelkie informacje, w tym również wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można uzyskać na stronie internetowej Ambasady RP w Meksyku. 

 

Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi minimum 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania tego formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Formularz składa się z oryginału i dołączonej do niego kopii. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty – niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu i okoliczności, w jakich nastąpił) może spowodować utrudnienia podczas wyjazdu, łącznie z nałożeniem grzywny. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu może być decyzja o deportacji bądź utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.

 

Turyści przekraczający granicę w portach morskich (dotyczy to głównie pasażerów statków wycieczkowych) oraz przy przekraczaniu granicy drogą lądową wnoszą tzw. opłatę turystyczną (ok. 20 usd). W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.

 

Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.

 

Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych metodami domowymi. Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie przestrzegane są także przepisu zakazujące wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej. Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.

 

Wzór formularza migracyjnego strona Polskiej Ambasady w Meksyku.

Druki Formularza Migracyjnego i Deklaracji Celnej sposoby ich wypełnienia.